Gael-Choláiste Chill Dara

Go to content

Main menu

Míle fáilte go suíomh
Ghael-Choláiste Chill Dara!
Bunaithe i 2003

Fógraí

17-19 Feabhra: Deireadh seachtaine teanga agus gníomhaíochta ag bliain 6
20-24 Feabhra: Sos Meántéarma


17-19 February: Language and Adventure Weekend for 6th years
20-24 February: Midterm BreakGnó Scoile

10 Feabhra: Bileog Eolais 20 - Seoltar bileoga eolais trí rphost, bígí cinnte go bhfuil do sheoladh rphost ag an scoil chun an bhileog eolais a fháil go seachtainiúil. Beidh siad ar fáil i gcónaí ar an suíomh seo freisin.

06 Feabhra:
Guímid gach rath ar an tríú agus ar an séú bliain agus iad ag tosú a dtrialscrúduithe an tseachtain seo.  Bígí ullamh le gach trealamh a bhíonn ag teastáil agus úsáid gach nóiméad den scrúdú chun an t-eolas atá agaibh a chur in iúl.  Tógaigí lón libh freisin.


29 Eanáir: Tá clár ama do na bréagscrúduithe ar fáil anseo
Clár Ama na hArdteiste 2017
Clár Ama an Teastais Sóisearaigh 2017

28 Deireadh Fómhair: Cuireadh an litir seo abhaile inniu maidir le Easypayments

15 Meán Fómhair: Leabhrán do thuismitheoirí / do chaomhnóirí Bliain 1

14 Meán Fómhair:
Comhghairdeas leis an Idirbhliain, le tuismitheoirí agus le múinteoirí as na torthaí iontacha a fuair na daltaí sa Teastas Sóisearach.  Ní hamháin go raibh na torthaí thar an meán náisiúnta ach bhí an líon páipéir ardleibhéil i bhfad thar an meán. Maith sibh uilig!

8 Meán Fómhair: Tuairisc Cigireachta a foilsíodh an tseachtain seo.  Taithí an-dhearfach a bhí sa chigireacht don scoil

2 Meán Fómhair: Litir ón bpríomhoide nua

Seo an t-eolas a seoladh abhaile i Mí an Mheithimh
Litir
Leabharliosta
Eolas faoi bhunrialacha

Seo chugaibh an óráid a thug Daithí Mac an Bhaird ar Lá an Fhorógra ar scoil
Seo chugaibh Teachtaireacht an Uachtaráin do RITH 2016Tacaígí le Cill Dara le Gaeilge.  Tuilleadh eolais anseo.

Cuairt TG4 chuig GCCD le feiceáil anseo


Gnó Scoile

10 February: Bileog Eolais 20 - Distribution of the newsletter is by email.  Please enure the office has your email address for the weekly newsletter.  It will also be available on this website.


06 February: We wish every success to the third and sixth years as they begin their mock
exams this week. Be ready with all the equipment needed for the exams and use every minute in the exam to show what you know.  Please ensure to bring lunch with you also.

29 January: The Pre-Certificate Timetables are available here
Leaving Certificate Timetable 2017
Junior Certificate Timetable 2017

28 October: the following letter was sent home today regarding Easypayments  

15 September: A booklet for first year parents / guardians


14 September: Congratulations to TY students, parents and teachers on the outstanding results received this week. Not only were the results far above the national average but also the percentage of papers sat at higher level.  Well done to all!


8 September: The Inspection report was published this week.  The inspection was a very positive experience for the school


2 September: Letter form the new principal

The following information was sent home in June
Letter
Booklists
Everday rules

Here is the speech given by Daithí Mac an Bhaird during our Proclamation celebrations.
Here is the message from the President of Ireland for RITH 2016


Please support Cill Dara le Gaeilge.  Futher information available here.

TG4's visit to GCCD can be seen here.


Íocaíocht - Payment

Back to content | Back to main menu