Gael-Choláiste Chill Dara

Go to content

Main menu

Míle fáilte go suíomh
Ghael-Choláiste Chill Dara!
Bunaithe i 2003
Suíomh nua ag teacht go luath / New website coming soon


Fógraí

23 Márta: Crannchur na Cásca
24 Márta - 8 Aibreán: Saoire na Cásca
13 Aibreán: Tús le Measúnú Rang-Bhunaithe san Eolaíocht (Bliain 2).
20 Aibreán: Spriocdháta bailiúchán téacsanna Béarla (Bliain 3).
27 Aibreán: Tús le Measúnú Rang-Bhunaithe Béarla (Bliain 2).

23 March: Easter Raffle
24 March – 8 April: Easter Break.
13 April: Science Classroom-Based Assessment begins (Second Year).
20 April: Deadline for collection of texts in English (Third Year).
27 April: English Classroom-Based Assessment begins (Second Year).

Gnó Scoile

16 Márta: Bileog Eolais 23 Seoltar bileoga eolais trí rphost, bígí cinnte go bhfuil do sheoladh rphost ag an scoil chun an bhileog eolais a fháil go seachtainiúil. Beidh siad ar fáil i gcónaí ar an suíomh seo freisin.

2 Márta: Clár uasdataithe Sheachtain na Gaeilge
23 Feabhra: Clár áitiúil Sheachtain na Gaeilge agus eolas faoi Chéilí
15 Eanáir: Litir ón bPríomhoide
8 Nollaig: Litir ón bPríomhoide24 Samhain: Eolas faoi Ghrádú na Scrúduithe

27 Deireadh Fómhair: Eolas ar an tSrath Shóisearach do thuismitheoirí anseo

13 Deireadh Fómhair:  Eolas anseo ó Bhus Éireann maidir le cúrsaí aimsire agus leabhrán Bí Ullamh don Gheimhreadh


14 Meán Fómhair:  Bhí halla lán againn anocht don oíche ionduchtaithe don chéad bhliain agus a dtuismitheoirí / gcaomhnóirí.  Seo dhá leabhrán faoi bhogadh go dtí an mheánscoil agus faoi Folláine an Déagóra


13 Meán Fómhair: Comhghairdeas le daltaí na hIdirbhliana, lena dtuismitheoirí / gcaomhnóirí agus lena múinteoirí as na torthaí iontacha a fuair siad sa Teastas Sóisearach.  Tá muid an-bhródúil as na daltaí agus iad an-sásta lena dtorthaí.

10 Meán Fómhair: Seo litir ón bPríomhoide a sheoladh leis an mBileog Eolais

21 Lúnasa:
Comhghairdeas ollmhór le Rang 2017, lena muintir agus lena múinteoirí as na torthaí iontacha Ardteistiméireachta a bhronnadh orthu an tseachtain seo caite.  D'oibrigh na daltaí go dian dícheallach, chomhoibrigh siad lena chéile agus leis na múinteoirí agus bhí toradh na hoibre tuillte acu.  Tá súil againn go bhfuair siad dea-nuacht inniu faoina rogha cúrsa.  Comhghairdeas ar leith le Eóin Ó Briain a fuair 7 A1 sa Arteistiméireacht.  Guímid gach rath oraibh agus sibh ag leanúint ar a dTuras Léinn is Feasa.

Gheobhaidh sibh an sliocht faoin éide scoile anseo atá sa Chód Iompair

1 Iúil: Seoladh pac eolais thíos abhaile le tuairiscí scoile agus liosta leabhair do 2017-2018.  


Litir Ghinearálta
Litir ón bPríomhoide
Beartas um Dháileadh Leighis
Eolas faoi eachtra criticiúil
Cód Iompair
Leabhar Liosta
31 Márta: Eolas faoi sholáthraithe Éide Scoile - Richie Whelan, Back to School
17 Feabhra: Litir maidir le bainistíocht tráchta

28 Deireadh Fómhair: Cuireadh an litir seo abhaile inniu maidir le Easypayments

Seo chugaibh an óráid a thug Daithí Mac an Bhaird ar Lá an Fhorógra ar scoil
Seo chugaibh Teachtaireacht an Uachtaráin do RITH 2016Tacaígí le Cill Dara le Gaeilge. Tuilleadh eolais anseo.

Cuairt TG4 chuig GCCD le feiceáil anseo


Gnó Scoile

16 March: Bileog Eolais 23 Distribution of the newsletter is by email.  Please ensure the office has your email address for the weekly newsletter.  It will also be available on this website.

2 March: Updated programme for Seachtain na Gaeilge
23 February: Programme for local Seachtain na Gaeilge events and information regarding a Céilí
15 January: Letter from the Principal
8 December: Letter from the Principal

24 November: Information regarding Examination Grades

27 October: Information for Parents on the Junior Cycle here


13 October:  Information from Bus Éireann available here regarding weather warnings and also an information booklet Be Winter-Ready

14 September:  We had a full house this evening for our First year student and parent / guardian induction.  Here you will find two documents regarding Introducing Second Level and Teenager's Wellbeing.

13 September: Congratulations to the TY students, their parents / guardians and teachers on the wonderful Junior Certificate results.  We are very proud of the students' achievements and they were delighted with their results.


10 September:  Here is a welcome letter from the Principal sent with the Bileog Eolais

21 August
A huge congratulations to Rang 2017, to their families and to their teachers on the fantastic Leaving Certificate results awarded last week.  The students were worked consistantly and diligiently, they co-operated with each other and with their teachers and the results of their work were well deserved.  A special congratulations to Eóin Ó Briain on achieving 7 H1 in the Leaving Certificate.  We wish all of the students every success as they continue on their Turas Léinn is Feasa.

Information regarding the school uniform, taken from the Code of Behaviour, is available here.

1 July: The following information pack was sent home last week with school reports and booklists for 2017-2018

General Letter
Letter from the Principal
Administration of Medication Policy
Information regarding critical incidents
Code of Behaviour
Book Lists


31 March: Information regarding School Uniform Suppliers - Richie Whelan, Back to School
17 February: Letter regarding traffic management

28 October: the following letter was sent home today regarding Easypayments  

Here is the speech given by Daithí Mac an Bhaird during our Proclamation celebrations.
Here is the message from the President of Ireland for RITH 2016


Please support Cill Dara le Gaeilge. Futher information available here.

TG4's visit to GCCD can be seen here.


Íocaíocht - Payment

Back to content | Back to main menu