Gael-Choláiste Chill Dara

Go to content

Main menu

Míle fáilte go suíomh
Ghael-Choláiste Chill Dara!
Bunaithe i 2003

Fógraí


29 Bealtaine: Gradam na Scoile / Gaelbhratach á bhronnadh
30 Bealtaine:
Tús scruduithe an tsamhraidh
30 Bealtaine: Agallaimh Idirbhliana
1 Meitheamh: Bronnadh Teastais Idirbhliana
2 Meitheamh: Tosaíonn saoire an tsamhraidh ag 1.15

29 May: School Awards / Awarding of the Gaelbhratach
30 May: Summer exams begin
30 May: Transition Year Interviews
1 June: Transition Year Presentations and Certificates
2 June: Summer holidays begin at 1.15


Gnó Scoile

26 Bealtaine: Bileog Eolais 32 - Seoltar bileoga eolais trí rphost, bígí cinnte go bhfuil do sheoladh rphost ag an scoil chun an bhileog eolais a fháil go seachtainiúil. Beidh siad ar fáil i gcónaí ar an suíomh seo freisin.

Eolas faoi Dheireadh na Bliana Idirbhliana

Luan 29 Bealtaine: Gnáthlá scoile

Máirt 30 Bealtaine: Agallamh Idirbhliana, am réamhshocraithe leis na daltaí, ba chóir dóibh a bheith ar scoil 10 nóiméad roimh ré lena ndialann agus punann agus imeacht díreach ina dhiaidh

Céadaoin 31 Bealtaine: Taithí Oibre

Déardaoin 1 Meitheamh: Daltaí ar scoil ag 12.30 ag ullmhú seastáin. Fáilte roimh theaghlaigh ag 2, bronnadh na dteastais ag 3


31 Márta: Eolas faoi sholáthraithe Éide Scoile - Richie Whelan, Back to School
17 Feabhra: Litir maidir le bainistíocht tráchta

Clár Ama na hArdteiste 2017
Clár Ama an Teastais Sóisearaigh 2017
Eolas faoi na busanna le linn na scrúduithe
Leabhrán faoi na scrúduithe stáit
Rialacha do na scrúduithe stáit28 Deireadh Fómhair: Cuireadh an litir seo abhaile inniu maidir le Easypayments

15 Meán Fómhair: Leabhrán do thuismitheoirí / do chaomhnóirí Bliain 1

14 Meán Fómhair:
Comhghairdeas leis an Idirbhliain, le tuismitheoirí agus le múinteoirí as na torthaí iontacha a fuair na daltaí sa Teastas Sóisearach.  Ní hamháin go raibh na torthaí thar an meán náisiúnta ach bhí an líon páipéir ardleibhéil i bhfad thar an meán. Maith sibh uilig!

8 Meán Fómhair: Tuairisc Cigireachta a foilsíodh an tseachtain seo.  Taithí an-dhearfach a bhí sa chigireacht don scoil

2 Meán Fómhair: Litir ón bpríomhoide nua

Seo an t-eolas a seoladh abhaile i Mí an Mheithimh
Litir
Leabharliosta
Eolas faoi bhunrialacha

Seo chugaibh an óráid a thug Daithí Mac an Bhaird ar Lá an Fhorógra ar scoil
Seo chugaibh Teachtaireacht an Uachtaráin do RITH 2016Tacaígí le Cill Dara le Gaeilge.  Tuilleadh eolais anseo.

Cuairt TG4 chuig GCCD le feiceáil anseo


Gnó Scoile

26 May: Bileog Eolais 32 - Distribution of the newsletter is by email.  Please enure the office has your email address for the weekly newsletter.  It will also be available on this website.


Information about Transition Year End of Year

Monday 29 May: Normal school day
Tuesday 30 May: TY interviews, times are pre-arranged with students, they should present themselves 10 minutes before allocated time with their diary and portfolio and leave afterwards

Wednesday 31 May: Work Placement

Thursday 1 June: TY students arrive at 12.30 to prepare their stands.  Families welcome from 2pm. Presentation of certificates at 3pm

31 March: Information regarding School Uniform Suppliers - Richie Whelan, Back to School
17 February: Letter regarding traffic management

Leaving Certificate Timetable 2017
Junior Certificate Timetable 2017
Information regarding school buses during the state examinations
State Examination Candidate Information Booklet
Rules for State Examinations

28 October: the following letter was sent home today regarding Easypayments  

15 September: A booklet for first year parents / guardians


14 September: Congratulations to TY students, parents and teachers on the outstanding results received this week. Not only were the results far above the national average but also the percentage of papers sat at higher level.  Well done to all!


8 September: The Inspection report was published this week.  The inspection was a very positive experience for the school


2 September: Letter form the new principal

The following information was sent home in June
Letter
Booklists
Everday rules

Here is the speech given by Daithí Mac an Bhaird during our Proclamation celebrations.
Here is the message from the President of Ireland for RITH 2016


Please support Cill Dara le Gaeilge.  Futher information available here.

TG4's visit to GCCD can be seen here.


Íocaíocht - Payment

Back to content | Back to main menu