Gael-Choláiste Chill Dara

Go to content

Main menu

C na dTuismitheoirí

Tuismitheoirí

Oibríonn Coiste na dTuismitheoirí leis an mBord Bainistíochta, Príomhoide, Leas-Phríomhoide, foireann agus daltaí chun comhoibriú agus comhpháirtíocht éifeachtach idir an baile agus an scoil a thógáil. Cothaíonn Cumann na dTuismitheoirí ról na dtuismitheoirí mar phríomhoideachasóirí a bpáistí.

Tá gach tuismitheoir le leanaí atá cláraithe sa scoil mar bhaill de Chumann na dTuismitheoirí go huathoibríoch. Toghann tuismitheoirí baill an Choiste ag Cruinniú Cinn Bhliana gach bliain. Tá beirt bhall de Chomhairle na dTuismitheoirí ina mbaill de Bhoird Bainistíochta na scoile.

Tá ról tábhachtach i bpleanáil le haghaidh forbairt scoile ag an gCoiste. Léiríonn sé na tuismitheoirí i bplé ar pholasaithe agus ar nósanna imeachta na scoile. Cabhraíonn an Coiste in agallaimh bhréige, seimineáir scileanna staidéir agus oícheanta eolais éagsúla ar ábhair ar nós "Cyber-sábháilteachta" agus "Cothú" a eagrú.

Eagraíonn an Coiste an Ranníocaíocht Dheonach bliantúla. Eagraíonn sé tiomsú airgid ar nós pacáistáil málaí agus crannchuir. Cuidíonn sé seo le tionscadail a mhaoiniú, mar shampla an bus scoile, binsí agus táblaí  don lón, cluichí, ríomhairí, troscán gairdín agus an tíleáil chlós.

Buaileann Coiste na dTuismitheoirí le chéile ar an dara Luan de gach mí i rith na scoilbhliana. Is féidir dul i dteagmháil le Coiste na dTuismitheoirí trí scríobh chuig Cathaoirleach na dTuismitheoirí Comhairle ag an seoladh scoile nó trí ríomhphost ag eolas @gccd.ie.

Cathaoirleach- Ann Dunne
Leas-Cathaoirleach - Mary O'Reilly
Rúnaí - Anne Hamilton & Jackie Giltrap
Cisteoir - Karla Dunne
The Parents’ Association works with the Board of Management, Principal, Deputy Principal, staff and students to build effective co-operation and partnership between home and school. The Parents’ Association promotes the role of parents as the prime educators of their children.

All parents of children enrolled in the school are automatically members of the Parents’ Association. Parents elect the members of the Council at the Annual General Meeting each year. Two members of the Parents’ Council are members of the school’s Board of Management.

The Council has an important role in school development planning. It represents parents in discussions on school policies and procedures. The Council assists in organising mock interviews, study skills seminars and various information nights on topics such as “Cyber-safety” and “Nuitrition”.


The Council organises the annual Voluntary Contribution. It organises fund-raisers such as bag packs and raffles. This helps finance projects such as the school bus, fold-up benches & tables for lunch, games, computers, garden furniture and the courtyard tiling.

The Council of the Parents’ Association meets on the second Monday of each month during the school year. The Parents’ Council can be contacted by writing to the Chairperson of the Parents’ Council at the school address or by email at eolas@gccd.ie.

Chairperson- Ann Dunne
Vice-Chairperson: Mary O'Reilly
Secretary - Anne Hamilton & Jackie Dunne
Treasurer Karla Dunne

Back to content | Back to main menu