Gael-Choláiste Chill Dara

Go to content

Main menu

Eolas Reatha

Tuismitheoirí

Bíonn clárú do Ghael-Choláiste Chill Dara i rith rang a cúig agus rang a sé. Is féidir na sonraí cuí a thabhairt don oifig ar an bhfoirm seo agus cuirfear fios ort ag an am tráth agus coimeádfar ar an eolas thú.  Leagan pdf anseo

Seo fógra ó Bus Éireann maidir le cúrsaí aimsire


Chuaigh pac eolais
abhaile i Mí an Mheithimh agus tá na sonraí le fáil anseo freisin.

Litir
NEWB
Easy Payments
Bunrialacha Scoile

Tá an leabhar liosta ar fáil anseo
Eolas faoin Scéim Cíosa Leabhair

Cumarsáid
Is í dialann an dalta an modh cumarsáide is fearr idir múinteoirí agus tuismitheoirí / caomhnóirí.  Má bhíonn aon bhuairt ná bí leisce oraibh dul i dteagmháil leis an múinteoir cuí trí glaoch gutháin nó cruinniú a eagrú tríd an oifig.  Ina dhiaidh sin tá gnáthaimh ghearáin aontaithe idir an JMB agus an ASTI ar fáil anseo


Dátaí tábhachtacha 2017- 2018
Oscailt na Scoile    
28 Lúnasa 2017

Briseadh Lár-Théarma  
30 Deireadh Fómhair - 3 Samhain 2017

Laethanta Saoire na Nollag   

25 Nollaig 2017– 5 Eanáir 2018 (scoil ag dúnadh dé hAoine 22 Nollaig)
8 Eanáir 2018 - Inseirbhís don fhoireann - scoil dúnta do na daltaí

Briseadh Lár-Théarma   
12 - 16 Feabhra 2018

Lá Fhéile Phádraig
17 Márta 2018 Scoil dúnta 19 Marta 2018

Laethanta Saoire na Cásca   
26 Márta - 6 Aibreán 2018

Saoire Bhainc na Bealtaine   
7 & 8 Bealtaine 2018

Laethanta Saoire an tSamhraidh  

ag 1.15 ar 1 Meitheamh 2018

Cruinnithe Tuismitheoirí / Caomhnóirí / Múinteoirí 2017-2018
Bíonn gach cruinniú idir 4.15-6.45, críochnaíonn na ranganna ag 3.35

Bliain 1: 1 Feabhra 2018
Bliain 2: 26 Deireadh Fómhair 2017
Bliain 3: 14 December 2017
Bliain 4: 8 Márta 2018
Bliain 5: 9 Samhain 2017
Bliain 6: 7 Nollaig 2017


Enrolment to Gael-Choláiste Chill Dara takes place during fifth and sixth class. You can return this form of interest to the office and you will be reminded of our enrolment dates closer to the time. Pdf version available here

The following notification from Bus Éireann concerns weather warnings

The following information was sent to all parents in June

Information letter
School Attendance (TUSLA)

Easy Payments
Basic School Rules

You can download the booklist for 2016-2017 here
Book Rental Scheme Information

Communication

The student diary is the the most useful means of communication between teachers and parents / guardians.  If you have any concerns do not hesitate in contacting the appropriate teacher by phoning the school or by arranging a meeting through the office.  After that, the complaints procedure,  agreed by the JMB and ASTI, is available here.

Important Dates  2017- 2018
School Opens     
28 August 2017

Midterm Break               

30October - 3 November 2017

Christmas Holidays    

25 December 2017 5 January 2018 (school closes Friday 22 December)
8 January 2018 Staff inservice, school closed for students

Midterm Break    

12 - 16 February 2018

St.Patrick's Day
17 March 2017 School closed 19 March 2018

Easter Holidays    
26 March - 6 April 2018

May Bank Holiday   
7 & 8 May 2018

Summer Holidays   

at 1.15 on 1 June 2018

Parent Guardian / Teacher Meetings 2017-2018

All meetings will take place between 4.15 - 6.45, classes will finish at 3.35

1st Year: 1 February 2018
2nd Year: 26 October 2017
3rd Year: 14 December 2017
4th Year: 8 March 2018
5th Year: 9 November 2017
6th Year: 7 December 2017
 
Back to content | Back to main menu