Comhairle na dTuismitheoirí / Parents' Association

Comhairle na dTuismitheoirí / Parents' Association

Oibríonn Comhairle na dTuismitheoirí leis an mBord Bainistíochta, Príomhoide, Leas-Phríomhoide, foireann agus daltaí chun comhoibriú agus comhpháirtíocht éifeachtach idir an baile agus an scoil a thógáil. Cothaíonn Comhairle na dTuismitheoirí ról na dtuismitheoirí / na gcaomhnóirí mar phríomhoideachasóirí a bpáistí agus tábhacht ról agus freagracht GCCD mar a rogha meánscoil mheasctha lánGhaeilge.

Tá gach tuismitheoir le leanaí atá cláraithe sa scoil mar bhaill de Chomhairle na dTuismitheoirí go huathoibríoch agus cuirfear fáilte rompu freastal ar an gcruinniú míosúil. Toghann tuismitheoirí Oifigigh na Comhairle ag Cruinniú Cinn Bhliana gach bliain. Eagraítear an Chomhairle sa chaoi is léiríonn sí eagar GCCD, tá tuismitheoir / caomhnóir mar ionadaí ó gach rang / bliain ar an gComhairle. Buaileann an Chomhairle le chéile an dara Máirt de gach mí thar an scoilbhliain, ar feadh uair an chloig, agus bíonn clár, miontuairiscí agus aon chaipéisí eile i gceist.

Tá ról tábhachtach i bpleanáil le haghaidh forbairt scoile ag an gComhairle. Léiríonn sé na tuismitheoirí i bplé ar pholasaithe agus ar nósanna imeachta na scoile. Cabhraíonn an Chomhairle in iomaí imeacht mar shampla: eagrúchán na n-agallaimh bhréige don séú bliain, seimineáir scileanna staidéir agus oícheanta eolais éagsúla ar ábhair ar nós "Cyber-sábháilteachta" agus "Cothú". "Bainistiú Strus" agus "Scileanna Tuismitheoireachta". Tá an Chomhairle lárnach i reachtáil an Scéim Leabhair Cíosa, rud a chabhraíonn go mór le teaghlaigh ó thaobh airgid de. I mbliana, tá an Chomhairle ag obair le foireann agus daltaí an Ghael-Choláiste, Gaelscoil Nás na Ríogh agus Naas Twinning Group chun imeachtaí Comóraidh 1916 a eagrú.

Eagraíonn an Chomhairle an Ranníocaíocht Dheonach bliantúla. Eagraíonn sé tiomsú airgid ar nós pacáistáil málaí agus crannchuir. Cuidíonn sé seo le tionscadail a mhaoiniú, mar shampla an bus scoile, binsí agus táblaí don lón, cluichí, ríomhairí, troscán gairdín, an tíleáil chlós agus tírdhreachú.

Is féidir dul i dteagmháil le Comhairle na dTuismitheoirí trí scríobh chuig Cathaoirleach Comhairle na dTuismitheoirí Comhairle ag an seoladh scoile nó trí ríomhphost ag eolas @gccd.ie.

Cathaoirleach: Jessica Prendiville
Cathaoirleach Tanáisteach:
Rúnaí: Sarah Gallagher
Cisteoir: Aidan Murray


The Parents’ Council works with the Board of Management, Principal, Deputy Principal, staff and students to build effective co-operation and partnership between home and school and the local community. The Parents’ Council promotes the role of parents/guardians as the prime educators of their children and the importance of the role and responsibility of GCCD as their preferred mainstream co-education all-Irish secondary school.

All parents of children enrolled in the school are automatically members of the Parents’ Council and are welcome to attend the monthly meeting. . Parents elect Officers of the Council at the Annual General Meeting each year. The Council is organized so that its structure reflects the organization of the school and every class group/year is represented by parents/guardians on the Council. The Council meets on the second Tuesday every month over the academic year, for one hour, and meetings are supported by an agenda and minutes and any other relevant documentation.

The Council has an important role in school development planning. It consults parents/guardians in discussions on school policies and procedures. The Council assists in a variety of activities such as organising the Mock Interviews Evening for 6th years; Study Skills Seminars and various information and training nights on topics such as Cyber-Safety Nutrition, Stress Management, Parenting Skills. The Council is actively involved in the School Book Rental Scheme which gives huge financial benefit to families. This year, the Council is working with Gael-Choláiste Chill Dara staff and students, Gaelscoil Nás na Ríogh and the Naas Twinning Group to organize events to commemorate the 1916 Rising.

The Council organises the annual Voluntary Contribution Request. It organises fund-raisers such as bag packs and raffles. This helps finance resources and supplies such such as the cost of replacing the school bus, fold-up benches & tables,, IT resources, , garden furniture and external landscaping.

The Parents’ Council can be contacted by writing to the Chairperson of the Parents’ Council at the school address or by email at eolas@gccd.ie.

Chairperson: Jessica Prediville
Deputy Chairperson:
Secretary: Sarah Gallagher
Treasurer: Aidan MurrayFéilire
No events found
Déan teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gael-Choláiste Chill Dara,
Seanbhóthar Luimnigh,
Nás na Ríogh,
Co Chill Dara,
Eire


045 898 294

Suíomh na Scoile / Location
© 2024 Gael-Choláiste Chill Dara