Fáilte an Phríomhoide / Principal’s Welcome

Conor.jpg

Mar phríomhoide Ghael-Choláiste Chill Dara is mór an ónóir dom fáilte a chur romhaibh chuig ár suíomh gréasáin nua. Is údar mór bróid dom bheith páirteach sa scoilphobail seo go háirithe nuair a fheicim daltaí óga ag teacht agus ag imeacht mar dhaoine sona, muiníneacha, agus iad ina mná agus ina bhfir fiosracha, meáite chun barr a gcumas a a bhaint amach, chun barr feabhais a bhaint amach i bpé rud a dhéanann siad agus réidh chun páirt dearfach a ghlacadh sa saol mór. Tá muid ag iarraidh go mbeidh ár ndaltaí, muiníneach, comhbhách, agus iad in ann cinntí a dhéanamh agus a saolta féin agus saolta daoine eile a shaibhriú. Tá ár rath fréamhaithe i gcaidreamh den scoth idir daltaí agus múinteoirí agus tá muid thar a bheith bródúil as an atmaisféar muiníneach, tacúil agus comh-mheasúil atá chomh feiceálach sa scoil.

Tá sé mar aidhm againn i nGael-Choláiste Chill Dara scoil a chruthú ina bhfuil luach agus meas á léiriú ag gach duine dá chéile; timpeallacht fháiltiúil, shona, chomhbhách, shlán shábháilte agus dhúshlanach inar féidir le gach dalta forbairt i dtreo barr a chumais féin; áit ina múintear do dhaltaí conas smaoineamh in áit cad le smaoineamh, timpeallacht inar féidir le daltaí ceisteanna a chur agus freagraí a cheistiú gan bhac, agus scoil a chruthú ina cheiliúrtar ilghnéitheacht agus ina léirítear meas uirthi. Tá sé mar aidhm againn ionad sármhaitheasa oideachais a chruthú ina bhaintear ardchaighdeáin acadúileachta amach agus is mór iad na hionchais atá againn dár ndaltaí. Tá sé mar aidhm againn freisin forbairt mhothúchánach, fhisiciúil, shóisialta agus spioradálta an dalta a chothú.

Tá muid an-bhródúil as an gcuraclam leathan atá á sholáthair againn i nGael-Choláiste Chill Dara, as na torthaí acadúla iontacha atá faighte againn agus as an réimse imeachtaí seach-churaclaim. Is mar gheall ar ár dtiomantas don duine aonair go bhfuil an scoil ina háit shona inar féidir foghlaim. Bíonn na daltaí faoi bhláth mar go bhfuil a fhios acu go bhfuil tacaíocht ann dóibh i ngach gné dá saol le foireann atá díograiseach chun cinntiú go mbaineann daltaí barr a gcumais amach. Tá muid tiomanta chun oideachas iomlánaíoch a chur ar fáil ina bhfuil folláine an dalta chun tosaigh san oideachas.

Is mór an ónóir dom ár scoil a chur os bhur gcomhair agus cuireadh a thabhairt daoibh ár suíomh gréasáin a bhrabhsáil, áit a fhoghlaimeoidh sibh faoi cháilíochtaí ar leith na scoile faoin oideachas ildánach den scoth a ofrálaimid. Tá súiI agam go bhfaighidh sibh sracfhéachaint ar an iomaí imeacht agus gníomhaíocht a tharlaíonn gach bliain i nGael-Choláiste Chill Dara. Mar phríomhoide tá mé an-bhródúil as iarrachtaí, as buanna agus as gaiscí gach duine sa scoil. Is mar gheall ar ár ndíogras agus ár spreagadh d’ardcháighdeáin i ngach gné de shaol na scoile gurb áit chomh fuinneamhach agus chomh beoga le bheith ann é Gael-Choláiste Chill Dara.

Conor Ó Mathúna Príomhoide Gníomhach

_____________________________________________________________________________________________________________________

As principal of Gael-Choláiste Chill Dara it gives me great pleasure to welcome you to our new website. I am proud to be part of this school community especially when I witness young students enter and leave as happy, confident, enquiring young women and men, determined to reach their potential, to excel in whatever they do and destined to make a positive contribution to the world. We want our students to become confident, caring individuals, capable of making decisions and enriching their lives and the lives of others. Our success is firmly rooted in the excellent relationship which exists between students and teachers and we are especially proud of the atmosphere of trust, support and mutual respect which is evident.

In Gael-Choláiste Chill Dara, we aim to create a school where all students are valued and respected; a welcoming, happy, caring, secure and challenging environment in which every student is able to develop to her or his full potential; a place where all students are taught how to think rather than what to think; an environment where students can ask questions and question answers freely, and to create a school that celebrates and cherishes diversity. We aim to create a centre of excellence in education with high academic standards and we have high expectations of our students. We also aim to foster the students’ emotional, physical, social and spiritual development.

We are proud of the very broad curriculum available here in Gael-Choláiste Chill Dara, our excellent academic results and our array of extracurricular activities. Our commitment to the individual makes this a happy place to learn. Our students thrive knowing that they are supported in every aspect of their life by dedicated staff who strive to ensure that each student reaches their potential. We are committed to providing a holistic education where student wellbeing is at the forefront of education.

I am honoured to introduce our school to you and invite you to browse our website where you will learn about the special qualities of our school and the outstanding all-round education we offer. I hope your visit will give you a glimpse of the many activities and events that occur each year in Gael-Choláiste Chill Dara. As the Principal I am tremendously proud of the efforts and achievements of everyone in Gael-Choláiste Chill Dara. It is the enthusiasm and dedication to high standards in all aspects of school life that makes our school such a vibrant and energetic place to be.

Conor Ó Mathuna Acting PrincipalFéilire
No events found
Déan teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gael-Choláiste Chill Dara,
Seanbhóthar Luimnigh,
Nás na Ríogh,
Co Chill Dara,
Eire


045 898 294

Suíomh na Scoile / Location
© 2024 Gael-Choláiste Chill Dara